ИТХ
ДОРЖСҮРЭН

Ишдорж ДОРЖСҮРЭН

Өвөрхангай Аймгийн Засаг дарга
Мэргэжил: хуульч, ТУ-ын менежэр

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Цагдаагийн газар
хэсгийн төлөөлөгч
1999-06-11 — 2000-09-11
— Төрийн албанд
Цагдаагийн газар
мөрдөн байцаагч
2000-09-11 — 2004-09-12
— Төрийн албанд
Цагдаагийн газар
ахлах мөрдөн байцаагч
2004-09-12 — 2005-02-01
— Төрийн албанд
Засг даргын тамгын газар
аймгийн засаг даргын орлогч
2016-07-03 —
— Төрийн албанд
Засг даргын тамгын газар
дарга
2008-10-14 — 2012-11-11
— Төрийн албанд
Засг даргын тамгын газар
хуулийн зөвлөх
2014-06-11 — 2016-07-01
— Төрийн албанд
Цагдаагийн газар
хууль зүйн хэлтсийн дарга
2005-02-10 — 2008-10-11

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.